En compliment del que estableix la RGPD, us informem que les vostres dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent-hi l’enviament de comunicacions en el marc de l’esmentada relació.

Així mateix, les vostres dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD podeu exercir els vostres drets ARCO davant Density Networks, amb adreça a Plaza de la Constitución, 4, 1ºDch, 28750 – San Agustín de Guadalix, adjuntant fotocòpia del vostre DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que no fóssiu el destinatari, us demanem que ens ho indiqueu i no comuniqueu el vostre contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació ha de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva “Política de Privadesa”, ha de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, com ara, sense caràcter limitat o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats al respecte, o el que la mateixa Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic pugui establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, fos necessària.